Trang chủ » Thời Sự » Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời kỳ mới

Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời kỳ mới

Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15 xác định: “Tiếp tục thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, tăng cường công tác cải cách hành chính (CCHC), trước hết là thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ”.

Đây cũng là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2010-2015. Từ sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, kết quả công tác CCHC thành phố từ năm 2011 đến nay có những chuyển biến rõ rệt và toàn diện, sâu sắc. Xếp hạng chỉ số CCHC của thành phố Hải Phòng từ năm 2012 đến nay luôn đứng trong tốp đầu cả nước. Cụ thể: năm 2012 đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố; 2 năm liên tục (2013, 2014) đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố (chỉ xếp sau thành phố Đà Nẵng). Kết quả thực hiện công tác CCHC đã góp phần tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu tư vào thành phố, tạo sức đẩy quan trọng thực hiện phát triển kinh tế- xã hội thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá về một số hạn chế trong thực hiện công tác CCHC, đó là: một số kết quả và tiến bộ đạt được chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị và chưa thực sự bền vững. Việc tham mưu đề xuất trong việc ban hành các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của thành phố chưa đạt yêu cầu về nội dung và tiến độ thực hiện. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là khâu đột phá để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, song còn một số lĩnh vực, công việc chưa thực sự được quan tâm rà soát để đơn giản hóa. Thực hiện cơ chế một cửa, nhất là một cửa liên thông còn thiếu đồng bộ, mục tiêu 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí chưa đạt được yêu cầu đề ra. Đội ngũ công chức, viên chức của thành phố trong thời gian qua từng bước được củng cố về số lượng, nâng cao về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, song tính chuyên nghiệp, hiệu quả công việc, chất lượng tham mưu tổng hợp còn hạn chế; tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ ở một bộ phận công chức, viên chức chưa cao; còn công chức, viên chức vi phạm kỷ luật công vụ, vi phạm pháp luật, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư vào Hải Phòng. Trong ảnh: Một góc khu công nghiệp Đình Vũ
Kết quả thực hiện cải cách hành chính góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư vào Hải Phòng. Trong ảnh: Một góc khu công nghiệp Đình Vũ

Trước yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới và những hạn chế trong thực hiện công tác CCHC nêu trên đây, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CCHC giai đoạn 2015-2020, với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và hiệu quả hơn. Với vai trò là cơ quan thường trực của Thành phố về công tác CCHC, Sở Nội vụ đề xuất một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn 2015-2020 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác CCHC. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh CCHC nhà nước, thành phố giai đoạn 2011-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa 14) để xem xét, bổ khuyết các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện việc đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2015-2020 được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trong đó, tiếp tục xác định các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cho được mục tiêu 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các ngành, cấp, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ các nội dung, chương trình CCHC của thành phố; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách bảo đảm cho thực hiện CCHC hằng năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc, điều hành, quản lý thông thoáng, tạo thêm động lực cho thành phố bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đầu tư-phát triển và hội nhập. Tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình Chính quyền điện tử thành phố; mô hình Trung tâm giải quyết TTHC công tập trung, bảo đảm việc thực hiện giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa được thực chất, hiện đại; đồng thời gắn với tổ chức lấy ý kiến đánh giá trực tuyến của người dân, tổ chức về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC và sự phục vụ của công chức, viên chức tại bộ phận một cửa của các cấp, các ngành.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tập trung vào những nội dung chủ yếu như: tập trung rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm, là cơ sở quan trọng để xác định biên chế và đổi mới nội dung, phương thức quản lý công chức, viên chức; nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về thi, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng đã được Bộ Chính trị phê duyệt, nhằm mục đích tìm được những người có tài năng, đủ phẩm chất, trình độ cho từng vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công chức, viên chức; tăng cường và nâng cao hiệu quả việc áp dụng phương pháp thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức qua phần mềm máy tính nhằm bảo đảm khách quan, công bằng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xác định việc triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị, Chính phủ về tinh giản biên chế là giải pháp quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế cụ thể để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong hoạt động công vụ; quy định rõ trách nhiệm cá nhân của từng công chức, viên chức và đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động công vụ.

Hy vọng rằng, triển khai các giải pháp trên, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố hoàn thành mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2015-2020 thành phố Hải Phòng tiếp tục được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước triển khai thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả cao, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung trong giai đoạn mới.

Theo BHP

Translate »